SAYLON KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Esentepe Mahallesi Tevfik Erdönmez Paşa Sokak Yuva 6 Apartmanı No: 24/14 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Saylon Şirketi (“Şirket”) olarak, çalışan, çalışan adayı ve müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Kişisel verileriniz, iş amaçlarına bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınırlandırılmak suretiyle Şirketimiz tarafından işlenecektir.

Bu kapsamda kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme ve kişisel verilerinizin korunmasını sağlama amacıyla uygun güvenlik önemlerini sağlama amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşlenen kişisel verilere, burada belirtilenler ile sınırlı olmaksızın aşağıda yer verilmektedir.

- İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekân/güvenlik görüntü kaydı, cookie kayıtları, vb.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime dayalı idari operasyonların sürdürülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin faydalanmasını sağlamak amacıyla, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş geliştirme, pazarlama ve planlama faaliyetlerinin ilerletilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımında olan konumların fiziksel güvenliği açısından denetiminin sağlanması,
 • Müşteri/tedarikçi/iş ortağı (kurum/kuruluş/yetkili veya çalışan) ilişkilerinin kurulması,
 • Üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansa mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin işe alım ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin internet sayfasının kullanılması ve/veya
 • Şirketimizin düzenlediği etkinlik veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi:

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz fiziksel ve/veya elektronik ortamlarda saklanacaktır.

Şirketimiz tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisi olmayan üçüncü şahıslar tarafından erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacı ile gereken teknik güvenlik ve altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

www.saylon.com internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda Şirketimiz mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimiz, internet sitesinde (www.saylon.com) link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli bilgi güvenliği tedbirleri altında işlenerek yasal saklama süresince veya böyle bir süre konulmamışsa işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sonunda kişisel verileriniz silinme, yok edilme veya anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri tabanından çıkarılacaktır.

Kişisel verilerin aktarılması:

Kişisel verileriniz, bir kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme karar ile talep edilmesi ya da idari bir makamın talepte bulunması halinde, talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilir.

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen platformlar üzerinden sağlanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin işbu metninde yer alan işlenme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla Türkiye ve/veya diğer ülkelerde bulunan güvenilir iş ortaklarına aktarılabilir.

Gerekli bulunan koşullarda, onayınız olmadan ve size danışmadan kişisel verilerinizi kayıtlarımızdan silme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel veri sahibinin hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmesi halinde düzenlenmesini talep etme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilerden yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenmesi sonucu zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel verileri işlenen çalışanlar/çalışan adayları/müşteriler, Şirket’e başvurarak ilgili taleplerini www.saylon.com internet sitesinden ulaşabileceği “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirler:

 • Şirket’in yukarıda belirtilen kayıtlı adresine kimlik teyidinin yapılması sağlanmak suretiyle bizzat başvuru yaparak;
 • Şirket’in info@saylon.com e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresi üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Sahibi Açık Rıza Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.